วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559


วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ประวัติความเป็นมา
• วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนั้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2547 ในนาม พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว และได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า วัดพระธาตุผาแก้ว เมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง เดิมทีชาวบ้านเรียกกันว่า ผาซ่อนแก้ว

สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงราย มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้าน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำ ชาวบ้านต่างเชื่อว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือเป็นสถานที่มงคล และเรียกตามๆกันว่า ผาซ่อนแก้ว และต่อมาจึงเรียกว่า พุทธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้าน และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกุล ได้ซื้อที่ดินถวายจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป และ ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้น 91 ไร่

วัตถุประสงค์การสร้าง
• เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ การเข้าถึงมรรคและนิพพาน
วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ